Gluten-Free Clairecake Mix

Gluten-Free Clairecake Mix
Voted Best Pancake of San Diego by the readers of San Diego Magazine 2010.
We make our Gluten-Free Clairecake Mix on site at the restaurant.  Each bag contains 20 ounces of pancake mix.
Ingredients: rice flour, potato flour, tapioca flour, brown sugar, baking powder, and salt.

$8.00